Svátky v týdnu:                                                                                                   


Ne 13. 10. 28. neděle v mezidobí – sbírka na opravy kostela sv. Michala

Út 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

St 16. 10. Sv. Hedviky, řeholnice

Čt 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Pá 18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Ne 20. 10. 29. neděle v mezidobí - Misijní neděle – den modliteb za misie - sbírka na misie

                                                                               

* Výuka náboženství probíhá ve farnosti sv. Michala na faře ve středu od 1720. pro středoškolskou a učňovskou mládež a ve čtvrtek v 17 hodin pro děti základních škol.

* Příprava k svátosti biřmování probíhá ve farnosti sv. Michala vždy v pátek v 17:00 hodin ve farní knihovně. Mohou se ještě přihlásit i ti, kdo na prvním setkání nebyli. Další setkání 18. října se uskuteční v kapli sv. Alexeje v rámci misijního mostu modlitby, ke kterému nás před misijní neděli vybízí papež František a naši otcové biskupové. Přijďte prosím v co největším počtu modlit se za misijní život nás pokřtěných, abychom žili Kristovým životem a konali Jeho skutky, které přitahují k Bohu další lidská srdce a vytváří živé společenství našich farních rodin.

* Centrum pro rodinný život pořádá v neděli 13. října ve 13 hod. od katedrály Malou pouť za víru v našich rodinách na Svatý Kopeček. Podrobnosti jsou na ve vývěsce a na webu Centra pro rodinný život.

* Dnes v neděli byla měsíční sbírka na opravy kostela sv. Michala. Kdo může přispět větší částkou, budeme velmi vděčni, poněvadž musíme splácet půjčku, kterou jsme si museli vzít pro uskutečnění letošních oprav. Podíl farnosti na opravě kostela v tomto roce 2019 je 650.000,- Kč. Celkové náklady na opravu centrální kopule jsou 9 mil. Kč. Také je možnost vystavit doklad o přijetí daru, který si pak dárce může nechat odečíst od základu daně. V takovém případě je třeba přinést dar osobně na faru nebo do zákristie, či převést elektronicky na účet farnosti: 1015505903/5500 se zasláním potřebných údajů k vystavení dokladu. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Říjen je každoročně měsícem modlitby svatého růžence, pamatujme doma ve svých rodinách, a také je možné přijít, kdo může, o něco dříve na bohoslužbu, vždy půl hodiny přede mší sv. se modlíme sv. růženec

 

Mše svaté  v 28.  týdnu liturgického mezidobí

 Ne

13.10.

Sv. Michal     7.30  
    Sv. Michal   9.00 za všechny, kdo se v naší farnosti připravují k svátosti biřmování
    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Kateřina 15.00
Po 14.10. Sv. Michal 16.00 za + rodiče Terezii a Štefana Skurčákovy
Út 15.10. Sv. Michal 16.00 za duše v očistci
St

16.10.

Sv. Michal 16:00 za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela
Čt

17.10.

Sv.Michal 16.00 za Boží pomoc a ochranu P. Marie s prosbou za životní partnerku 
18.10. Sv. Michal 16.00 za Boží pomoc a ochranu P. Marie s prosbou za životní partnerku
So 19.10. Sv. Michal   9.00 na úmysly Panny Marie a za duše v očistci
Ne 20.10. Sv. Michal   7.30 za + Helenu Kováčikovu
    Sv. Michal   9.00

za + Zdenu Válovou

    Sv. Kateřina 11.00  
    Sv. Kateřina 15.00  

 

Přímluva za farnost:  

Prosíme za Boží pomoc, ochranu a požehnání při letošní opravě kostela svatého Michala a kaple sv. Jana Sarkandra.