papež 27 3 2020            


Ne 25. 10. 30. neděle v mezidobí

St 28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Čt 29. 10. Blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Ne 01. 11. Slavnost VŠECH SVATÝCH


medaile12

 

 

                                                Bohoslužby od 1.9.2020

* Z důvodů šíříci se pandemie a nových hygienických nařízení, je prakticky znemožněná věřícím účast na mši svaté, proto v době začátku obvyklého konání bohoslužeb bude možnost individuálního podávání svatého přijímání, bez žádných společných modliteb.

* Zapsané úmysly mši svatých, budou téhož dne odsloužené kněžími soukromě.

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 16:00

Sobota 8:30 – 9:00

Neděle 8:30 – 9:00 a v 14:30 – 15:00

Možnost individuálního podání svatého přijímání v kapli sv. Alexeje:

Pondělí – pátek v 16:00

Sobota 9:00

Neděle v 9:00, v 15:00 a v 11:00 u sv. Kateřiny

* Milá farní rodino, sjednoťme se při modlitbě svatého růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19 každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Od 1. do 8. listopadu je každoroční možnost získat plnomocné (úplné) odpustky pro duše v očistci, a to za podmínky, že navštívíme hřbitov, pomodlíme se tam jakoukoli modlitbu za zemřelé a přidáme ty čtyři obecné podmínky (sv. zpověď v týdnu před či po vykonání stanoveného skutku, sv. přijímání v ten den, nějaká modlitba na úmysl Sv. otce a nemít zalíbení v žádném, ani lehkém hříchu). Pokud se nám nepodaří splnit některou z těch obecných podmínek, můžeme získat pro duše zemřelých alespoň odpustky částečné.

O Slavnosti všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé po celý den je možno získat plnomocné odpustky, když se v kterémkoli kostele či kapli pomodlíme Vyznání víry a modlitbu Otče náš a přidáme výše zmíněné obecné podmínky pro získání plnomocných odpustků. I zde platí, že v případě nesplnění všech podmínek získáváme alespoň odpustky částečné.

Plnomocné odpustky je možno získat jen jedenkrát denně, částečné i vícekrát za den, od 1. do 8. je možno získat odpustky jen pro zemřelé. Všechny podmínky jsou uvedeny na vývěsce.

* Jelikož v této době nouzového stavu se nekonají veřejné bohoslužby, není tedy možné konat ani nedělní sbírky na potřeby farnosti (energie, revize, údržba, povinný podíl farnosti na opravách kostela apod.), proto se na Vás obracím s laskavou prosbou podle Vašich možností o zaslání jakéhokoliv příspěvku na tyto výdaje formou bezhotovostního převodu na účet farnosti sv. Michala (číslo účtu: 1015505903/5500). Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Váš duchovní správce P. Antonín Štefek i P. Josef Malota jsou s Vámi spojeni v modlitbě i při slavení mše svaté každý den. Přeji Vám zdárné překonání období pandemie koronaviru a do nadcházejících dnů stále otevřené srdce pro přijetí Božích radů a milostí a pokoj, který může dát jen On sám – náš Pán Ježíš Kristus. Těšíme se, až budeme moci společně s Vámi opět slavit mši svatou.

Poselství

Nabídka arcibiskupských lesů

Mše svaté v 30 . týdnu liturgického mezidobí

 Ne

25.10.

Sv. Michal     9.00

na úmysl dárce

    Sv. Kateřina 11.00 za živou a + rodinu Borkovu
    Sv. Jan Sarkander 15.00  
Po 26.10. Sv. Michal 16.00

za + Josefa Adamce a živou a + rodinu Adamcovu a Jenáčkovu

Út 27.10. Sv. Michal 16.00

 

St

28.10.

Sv. Michal 16.00

za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela

Čt

29.10.

Sv. Michal 16.00

za + Elišku Frtitscherovou a manžela Josefa

30.10. Sv. Michal 16.00 za + Josefa Adamce a živou a + rodinu Adamcovu a Jenáčkovu
So 31.10. Sv. Michal  9:00

 

Ne 01.11. Sv. Michal  9.00

za + Marii a Ladislava

    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Jan Sarkander 15.00  za všechny zemřelé a za duše v očistci

 

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, abychom na přímluvu sv. archanděla Michaela rostli v opravdovosti své víry a také prosme za Boží pomoc a požehnání při letošní opravě kostela Svatého Michala.

 

 Všechny úmysly mši svatých v době od pondělí 12. října 2020 budou odsloužené v daný den soukromě. V době začátku obvyklého konání bohoslužeb bude možnost individuálního podání svatého přijímání, bez žádných společných modliteb.

 

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Dnes, 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK.

Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19.

Text výzvy naleznete níže:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

Olomouc, 7. října 2020