papež 27 3 2020Ne 17. 01. 2. neděle v mezidobí  NBS

Po 18. 01. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18. – 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů

St 20. 01. Sv. Fabiána, papeže a Šebestiána, mučedníků

Čt 21. 01. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Ne 24. 01. 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího Slova, vyhlášená papežem Františkem

medaileJS

                           

              Bohoslužby od 1.9.2020

Na základě usnesení Vlády ČR z 23. 12. 2020 je povoleno, aby se s platností od 27. prosince účastnilo bohoslužeb takový počet osob odpovídající 10% míst k sezení (v kapli sv. Alexeje 15 míst). Dále dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Místa pro účastníky bohoslužeb z důvodu rozestupů jsou označená na lavicích. Ostatní jsou na křížové chodbě, kterým přijde kněz podat svaté přijímání před dveře kaple.

* Z důvodu zachování povinných rozestupů opět nebude mše svatá v neděli v 15:00 hod. v kapli svatého Jana Sarkandra, ale v kapli sv. Alexeje!

* Možnost sv. smíření ve farní kanceláři:

Pondělí – pátek 15:30 – 16:00

Sobota 8:30 – 9:00

Neděle 8:30 – 9:00 a v 14:30 – 15:00

* O 1. čtvrtku v měsíci bude adorace po mši svaté a svátostné požehnání.

* Letošní Tříkrálová sbírka z důvodu protiepidemického systému, který je nyní na nejvyšším stupni 5, kdy nelzeCCI09012021 0002 1
koledovat po domech, probíhá v naší farnosti letos vždy po mši svaté do zapečetěné kasičky, která bude k dispozici u vchodových dveří do kostela (kaple) v době od 1. ledna do 24. ledna 2021. Rovněž můžete svůj dar přinést do Církevní mateřské školy Ovečka, kde je umístěná zapečetěná kasička od pondělí do pátku od 7 do 16:30 hodin.

Dar bezkontaktně do 30. 4. 2021:

bankovním převodem/složenkou na sbírkový účet: 66008822/0800,

pro přispění vždy uvádějte variabilní symbol Charity Olomouc 77707019,

2. SMS: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo: 87 777

3. do online kasičky na webu trikralovasbirka.cz

Děkujeme všem, kdo přispějí, a tak podpoří charitní projekty v městě Olomouci i v celé naší diecézi.

* Jelikož v této době nouzového stavu, kdy se konají bohoslužby v omezeném počtu věřících, není tedy ani prakticky možné přispívat při nedělních sbírkách na potřeby farnosti (energie, revize, údržba, povinný podíl farnosti na opravách kostela apod.), proto se na Vás obracím s laskavou prosbou podle Vašich možností o zaslání jakéhokoliv příspěvku na tyto výdaje formou bezhotovostního převodu na účet farnosti sv. Michala (číslo účtu: 1015505903/5500). Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

* Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela sv. Michala, v letošním roce se jedná o restaurování barokních kostelních lavic z roku 1710. Děkujeme všem dárcům.

* Váš duchovní správce P. Antonín Štefek i P. Josef Malota jsou s Vámi spojeni v modlitbě i při slavení mše svaté každý den. Přejeme Vám zdárné překonání období pandemie koronaviru a do nadcházejících dnů stále otevřené srdce pro přijetí Božích darů. 

Mše svaté v 2. týdnu liturgického mezidobí

 Ne

17.01.

Sv. Michala   9.00

za + Václava Heinze a celou rodinu

    Sv. Kateřina 11.00 za + Marii a Josefa Muchovi a živou a + rodinu
    Sv. Michala 15.00  
Po 18.01. Sv. Michal 16.00

za + Marii Vymazalovou, celou její živou a + rodinu a za duše v očistci

Út 19.01. Sv. Michal 16.00

za + Dušana Ťapaja

St

20.01.

Sv. Michal 16.00

za živé a zemřelé farníky a dobrodince kostela

Čt

21.01.

Sv. Michal 16.00

 

22.01. Sv. Michal 16.00 na poděkování P. Bohu a za Janu Ginzelovou a živou a + rodinu
So 23.01. Sv. Michal  9:00

za živou a + rodinu Kopeckou 

Ne 24.01. Sv. Michal  9.00

za + Radomilu Königovou

    Sv. Kateřina 11.00

 

    Sv. Michal 15.00  za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiče

 

Přímluva za farnost:  

Prosme Pána za naši farnost, abychom na přímluvu svých křestních ochránců v nebi prožívali svůj křest v konkrétním společenství farní rodiny zde v Olomouci, která by se stala naším domovem, a ochotně a rádi nabídli své schopnosti a síly k její proměně a jejímu růstu; a také prosme za Boží pomoc a požehnání při letošní opravě kostela Svatého Michala.